Regulamin sklepu

Dane rejestrowe:

Piotr Gaborek Fotografia

Cieniawa 329

33-333 Ptaszkowa

e-mail: pgaborekfotografia@gmail.com

W regulaminie sklepu zostały zawarte informacje, m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie oraz postępowaniu reklamacyjnym.

§1

Definicje

Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Platforma on-line – platforma on-line dostępna pod adresem https://piotrgaborekfotografia.pl ,  której twórcą jest Sprzedawcą.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna

Operator płatności – Blue Media

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://sklep.piotrgaborekfotografia.pl/regulamin-sklepu/

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.piotrgaborekfotografia.pl/ 

Sklep funkcjonuje w oparciu o ”działalność nierejestrowaną”, potwierdzenie zakupu- faktura bez Vat

Sprzedawca – Piotr Gaborek Fotografia

§2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z §3 regulaminu.

Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, a także zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

Sposób wykorzystania zakupionych produktów cyfrowych określa Licencja danego produktu.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail, standardowy pakiet biurowy, standardowa przeglądarka plików pdf, standardowa przeglądarka plików jpg.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo lub pod pseudonimem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazaniu danych w związku z korzystaniem ze strony, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednio do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
w funkcjonowaniu strony.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Kupujący może zgłaszać na adres e-mail: pgaborekfotografia@gmail.com.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczeniu treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w §4 Regulaminu.

Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazaniu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
i modyfikacji danych osobowych przez nieuprawnione osoby.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach
w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać na adres e-mail: pgaborekfotografia@gmail.com.

§4

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca informuje Kupującego, że produkty cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów cyfrowych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów cyfrowych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i prawną.

§5

Zawarcie umowy

Aby dokonać zakupu produktu cyfrowego w sklepie należy wykonać następujące kroki:

– Dodać produkt lub produkty do koszyka klikając przycisk „Dodaj do koszyka”

– Z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”

– Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności.

– Zaakceptować regulamin – akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu

– Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem dokonania zakupu . Od tego momentu umowę o dostarczeniu treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu  oraz link do pobrania zakupionych treści cyfrowych Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, równocześnie tracąc prawo do odstąpienia od umowy  ze względu na dostarczenie treści cyfrowych.

§6

Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu.

Kupujący otrzymuje na adres e-mail link z dostępem do zakupionych produktów, który będzie aktywny przez 48 godzin.

§7

Obsługa płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media.

§8

Formy płatności

Dostępne formy płatności:

§9

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mail: pgaborekfotografia@gmail.com.

§9

Zwroty

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§11

Czas realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§12

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

§13

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały
w polityce prywatności i plików cookies dostępnych pod adresem https://piotrgaborekfotografia.pl/politykaprywatnosci.

§14

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwolywania ofert, promocji oraz do zmian cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmian.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11/03/2022